JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Checklista när du överklagar till hovrätten

 • Dom eller beslut som överklagas
 • Ditt namn, din adress och gärna ditt telefonnummer och din e-postadress
 • Preciserade yrkanden
 • Grunder

Tänk på att skriva ett samlat avsnitt om de ändringar du vill ha i det överklagande avgörandet (yrkanden) och sedan ett samlat avsnitt om varför ändringen ska göras (grunder). Var tydlig och blanda helst inte ihop dessa avsnitt.

 • Bevisning (muntlig och skriftlig)

Skriv inte endast att samma bevisning som i tingsrätten åberopas utan;

1. Specificera vilken muntlig och skriftlig bevisning som åberopas.

Muntlig bevisning kan läggas fram på följande sätt:

 • Uppspelning av inspelningen av förhör vid tingsrätten (bild- och ljudinspelning eller ljudinspelning)
 • Uppläsning ur tingsrättens dom 
 • Nytt förhör (omförhör) eller tilläggsförhör  

Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras om i hovrätten. I stället ska muntlig bevisning (inklusive förhör med tilltalad) i hovrätten läggas fram genom uppspelning av den bild- och ljudupptagning som gjordes av förhöret vid tingsrätten. Ange därför vilka förhör som ska spelas upp. 

Ett omförhör kan tillåtas om hovrätten finner att det är av betydelse för utredningen. Har förhöret spelats in med bild- och ljudupptagning får personen höras på nytt bara om ytterligare frågor behöver ställas. Om du åberopar omförhör måste du alltså ange om ytterligare frågor behöver ställas, skälen till det samt förhörs- och bevistema. Om hovrätten tillåter förhöret kommer det normalt föregås av att bild- och ljudupptagningen från tingsrätten spelas upp och att det sedan hålls ett tilläggsförhör. 

Precisera vilken skriftlig bevisning du åberopar.   

Du kan även begära att skriftlig och muntlig bevisning presenteras genom att du enbart hänvisar till beviset, ange då vilka handlingar och tidigare upptagen muntlig bevisning du vill hänvisa till under huvudförhandlingen.

2. Ange adress och telefonnummer till de personer som ska kallas till hovrätten.

3. Ange hur lång tid förhör beräknas ta för de personer som inte hörts tidigare och för tilläggsförhör.

4. Ange också om du inte åberopar någon skriftlig eller muntlig bevisning. 

 • Fullmakt
 • Tolk- ange vem som behöver tolk och på vilket språk
 • Ange om målet kan avgöras utan huvudförhandling och bifoga kostnadsräkning i mål som kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Speciellt för brottmål

 • Häktad - ange häkte
 • Ange den enskilda motparten (målsäganden) när skadeståndsfrågan ska prövas.
 • Ange din inställning till skäligheten av de yrkade beloppen när skadeståndsfrågan ska prövas.

Speciellt för tvistemål

 • Att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i hovrätten är som huvudregel inte tillåtet utom i familjemål. Om du åberopar nya omständigheter eller ny bevisning måste du skriva varför du inte angett omständigheten eller beviset redan i tingsrätten.

Prövningstillstånd

För alla tvistemål och domstolsärenden samt för vissa brottmål krävs det prövningstillstånd för att få målet prövat av hovrätten. I dessa fall måste du ange skälen till varför prövningstillstånd ska meddelas. Under rubriken prövningstillstånd kan du läsa mer om detta. I dessa mål ska även en eventuell kostnadsräkning bifogas.

Tillsammans med tingsrättsdomen skickades det med anvisningar om hur man överklagar till hovrätten. Denna checklista är ett komplement till dessa. Om checklistan följs leder detta till en snabbare och smidigare hantering av målet i hovrätten.

 
Senast ändrad: 2017-05-15