JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

HOVRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SAABS KONKURSBO I ÅTERVINNINGSTVIST

[2017-10-18] Göta hovrätt

Saabs konkursbo har tvistat med en av Saabs underleverantörer om återkrav (återvinning) av betalningar som Saab gjorde till underleverantören strax före konkursen. Konkursboets krav var på cirka 90 miljoner kronor. Tingsrätten dömde ut drygt halva det beloppet medan hovrätten har bedömt att konkursboet är berättigat till hela beloppet. Skillnaden beror främst på att hovrätten har ansett att Saab var på obestånd något tidigare än vad tingsrätten kom fram till. I övriga frågor har tingsrätten och hovrätten gjort likartade bedömningar.

Saabs konkurs

 International Automotive Components Group Sweden AB (IAC) var underleverantör till Saab och levererade i stor omfattning bildelar till fabriken i Trollhättan. Saab gick i konkurs i december 2011 men fick redan under våren och sommaren det året svårt att betala sina skulder. IAC och ett närstående bolag (IACG) tillhörde de fordringsägare som fick betalt under den perioden medan andra inte fick det.

Återkrav av gjorda betalningar

Saabs konkursbo väckte talan vid Skaraborgs tingsrätt om s.k. återvinning av gjorda betalningar och begärde att IAC skulle betala tillbaka cirka 42 miljoner och IACG cirka 49 miljoner.

Parterna i målet var eniga om att Saab hade betalningsproblem under perioden, den 1 april – 8 juli 2011. Mot konkursboets påstående om obestånd invände IAC och IACG att betalningsproblemen var tillfälliga främst av det skälet att Saabs ledning arbetade med olika finansieringsalternativ som skulle genomföras bland annat med hjälp av kinesiska bolag. Detta skulle lösa Saabs ekonomiska problem.

Tingsrätten ansåg att Saab var på obestånd i vart fall den 6 april 2011, vilket var den dag då ett längre produktionsstopp inleddes i Saabfabriken. Den bedömningen innebar att tingsrätten avslog konkursboets talan om återvinning av betalningar som hade gjorts före den 6 april 2011. Det rörde sig om tre betalningar på sammanlagt cirka 42 miljoner kronor som hade gjorts till IAC. Däremot godtog tingsrätten konkursboets talan i fråga om betalningar som hade skett efter den 6 april 2011 och bestämde att IACG skulle betala nästan 49 miljoner kronor till konkursboet.

Målet i hovrätten

Konkursboet och IACG överklagade. Konkursboet begärde att IAC skulle betala enligt kravet medan IACG ville bli befriat från att betala till konkursboet. Konkursboet fick full framgång i hovrätten. Hovrätten ändrade tingsrättens dom beträffande IAC och bestämde att bolaget ska betala begärda cirka 42 miljoner till konkursboet. Hovrätten fastställde domen i fråga om IACG, vilket innebär att IACG ska betala cirka 49 miljoner till konkursboet.

Hovrättens och tingsrättens bedömningar ligger mycket nära varandra. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten dock ansett att Saab var på obestånd redan när den första betalningen skedde den 1 april 2011. Det innebär att konkursboet kan återkräva tre stora betalningar på sammanlagt cirka 42 miljoner kronor som Saab gjorde till IAC gjordes under tiden 1 – 5 april 2011.

Såväl tingsrätten som hovrätten har ansett att det arbete med olika finansieringsalternativ som pågick i Saab inte innebar någon lösning på Saabs problem. Tingsrätten och hovrätten har också kommit fram till att IAC och IACG hade sådan insyn i Saabs verksamhet och tillgång till sådan information att de båda bolagen borde ha känt till att obestånd förelåg när Saab gjorde sina betalningar.

Hovrätten har inte godtagit invändningar från IAC och IACG att tidigare gjorda leveranser ska avräknas från konkursboets krav. Hovrätten har slagit fast att alla betalningar som Saab gjorde till IAC och IACG innebar att de båda bolagen gynnades framför andra fordringsägare och därför ska återbetala begärda belopp till konkursboet.

 

Senast ändrad: 2017-10-18

För mer information kontakta:

Nils Karlberg
Hovrättsråd, vice ordförande
036-15 69 48
nils.karlberg@dom.se

Målnummer:

T 2030-16, rotel 15