JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten beslutar att IL Recycling AB ska betala över 12 miljoner kr i avtalsvite till Norrköpings kommun

[2015-10-21] Göta hovrätt

Hovrätten har kommit fram till att IL Recycling AB brutit mot parternas avtal vid 1 706 tillfällen och att bolaget ska betala vite till kommunen med 10 000 kr för varje överträdelse. Hovrätten har vid sin prövning inte bedömt det samlade beloppet som oskäligt högt.

Hovrätten har funnit att IL Recycling AB brutit mot det avtal som parterna träf­fade år 2005 om insamling av hushållsavfall inom hela Norrköpings kommun och som gällde fram till och med 2012. Avtals­brotten har bestått i att IL Recycling AB tömt hushållsavfall vid fel an­läggning vid 156 tillfällen, att sopbilarna körts med överlaster vid 1 486 till­fällen och att avfall hämtats på felaktiga tider vid 64 tillfällen. 

Enligt avtalet har samtliga överträdelser medfört en skyldighet för IL Recycling AB att betala vite till Norrköpings kommun. Till skillnad från tingsrätten har hov­rätten kommit fram till att vite ska betalas med 10 000 kr per tillfälle som IL Recycling AB brutit mot avtalet. Från det totala beloppet har den ersättning för arbete som parterna är överens om att IL Recycling AB har rätt till enligt avtalet räknats av.

Hovrätten har vid sin prövning inte bedömt att det belopp som IL Recycling AB ska betala till Norrköpings kommun på grund av avtalsbrotten är oskäligt högt.

Senast ändrad: 2015-10-21

För mer information kontakta:

Linda Hallstedt (ordförande)
Hovrättslagman
036-156985/ linda.hallstedt@dom.se

Daniel Holmberg (referent)
Hovrättsråd
036-156992/ daniel.holmberg@dom.se

Målnummer:

T 1447-14 (avdelning 2, rotel 25)