JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Verksamhetsmål och uppföljning

Vid hovrätten förekommer olika måltyper, brottmål (B-mål), tvistemål (T-mål) och övriga mål (Ö-mål eller ÖÄ-mål).

Vissa av brottmålen är förtursmål. Det rör sig om mål där den som dömts vid tingsrätten är häktad samt en del mål där den dömde är under 18 år. I dessa fall finns bestämmelse i lagstiftningen om att målen ska handläggas inom viss längsta tid. När det gäller tvistemålen finns inga krav i lagen på att någon viss handläggningstid inte får överskridas. I regel prioriteras familjemålen dvs. mål som avser vårdnad, umgänge eller barns boende. Sedan den 1 januari 2010 finns även en möjlighet för en enskild part att ansöka om att ett mål eller ärende ska förtursförklaras med anledning av att handläggningen av målet eller ärendet oskäligt fördröjts.

Mål 2016

Av regleringsbrevet för 2016 framgår att regeringen uppställer följande mål för hovrätterna:

  • Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv.
  • Huvuddelen (75 %) av brottmålen, exklusive förtursmål, bör inte ta längre tid än fem månader att avgöra.
  • I huvuddelen (75 %) av tvistemålen ska frågan om prövningstillstånd avgöras inom två månader från det att målet kom in till hovrätten. Av de mål där prövningstillstånd beviljas ska huvuddelen (75 %) avgöras inom tio månader från det att målet kom in till hovrätten.

För hovrätten ska följande, av hovrätten själv uppsatta, mål gälla.

  • Inga mål – klara för avgörande – är äldre än ett år.
  • Antalet avgjorda mål är i paritet med antalet inkomna mål.
  • Hovrätten uppfyller de av regeringen angivna omloppstiderna för brottmål och tvistemål per den 31 december 2016.
  • Beredningsarbetet ska bedrivas effektivt. 

 
Senast ändrad: 2016-04-26